GIS

Wspomagamy procesy decyzyjne dzięki narzędziom GIS

Produkt HPC-GIS
Odkryj nowe możliwości prowadzenia szczegółowych analiz w dowolnej skali w zaskakująco krótkim czasie!
Pobierz ulotkę
Pozyskiwanie danych przestrzennych
Pozyskujemy i przetwarzamy dane z różnych źródeł (zarówno prywatnych jak i państwowych) do postaci cyfrowej. Nadajmy im geoodniesienie oraz konwertujemy do wymaganych formatów. Pozyskujemy i weryfikujemy także ogólnodostępne dane przestrzenne udostępniane przez instytucje państwowe oraz firmy prywatne.
Udostępnianie danych przestrzennych
Prawidłowo zaprojektowana baza danych przestrzennych pozwala nie tylko na wydajne oraz harmoniczne zarządzanie, ale także na dzielnie sie z nimi z innymi użytkownikami. Nasze rozwiązania pozwalają na komunikację i dostęp do danych przestrzennych na różnych poziomach i ich kontrolowaną harmonizację.
Analiza geostatystyczna danych przestrzennych
Analizujemy dane przestrzenne pod kątem statystycznym oraz wyciągamy wnioski, które wynikają z tych analiz.
Geowizualizacja danych przestrzennych
Tworzymy mapy, wykresy, raporty w oparciu o wyniki analiz przestrzennych, dane przestrzenne oraz przypisane im dane tabelaryczne. Nasze produkty mapowe mogą mieć postać 2d lub 3d, co zwiększa ich czytelność oraz wzmacnia przekaz prezentowanej informacji treści.
Modelowanie zjawiska przyrodniczych (np. powodzie, osuwiska) i gospodarczych (wybór najlepszych lokalizacji)
Wykorzystujemy sprawdzone i powszechnie stosowane modele matematyczne i fizyczne odzwierciedlające przebieg zjawisk ekstremalnych takich jak powodzie i osuwiska. Model te opieraj się o dane przestrzenne (warstwy, których może być kilkanaście a ich parametry mogę się także zmieniać w skali zarówno przestrzennej jak i czasowej), co pozwala uzyskać duże lepsze wyniki analiz niż przy stosowaniu modeli jednowymiarowych opartych o jeden lub dwa parametry wejściowe. Dane przestrzenne pozwalają także wykonywać analizy oparte na oddziaływaniu zasięgów, co pozwala na prowadzanie analiz bliskości oraz wyznaczaniu optymalnych tras przejazdu. Nasze rozwiązania znajdują zastosowanie przy wyborze lokalizacji pod np. budowę sklepów oraz wyznaczaniu optymalnych tras dla pracowników firm przewozowych.
Wizualizacja i animacja danych przestrzennych w 2D jak i 3D
Wyniki uzyskanych analiz mogą być prezentowane w postaci tradycyjnych map (opis powyżej) albo przybierać postać dynamicznych animacji. Animację bardzo dobrze prezentują zjawiska przestrzenne, które szybką zmieniają się w czasie. Przy ich wykorzystaniu łatwiej rozumiemy proces, który zachodzi oraz jesteśmy w stanie przewidzieć jego przebieg w przyszłości.
Opracowywanie i wdrażanie procedur geoprzetwarzania
Analiza danych przestrzennych to ciąg sprężonych ze sobą procesów, które ostatecznie dają pożądany przez nas wynik. Aby był on wiarygodny, procesy które zostały do niego wykorzystane muszą być odpowiednio wyselekcjonowane oraz opisane. W tym celu wykorzystujemy narzędzia oraz funkcje geoinformatyczne dostępne w większości programów GIS zarówno komercyjnych jak i OpenSource
Projektowanie i implementacja dedykowanych narzędzi geoinformatycznych
Na potrzeby klientów projektujemy oraz tworzymy dedykowane narzędzia, zwiększające funkcjonalność oprogramowania GIS, jakim od dysponuje. Nasze narzędzia cechują się przyjaznym interfejsem oraz wydajnością, która przy obecnej ilości oraz wielkości danych przestrzennych ma istotne znaczenie.
Projektowanie, wdrażanie i zarządzanie aplikacjami WEB-GIS
Na potrzeby klientów projektujemy oraz tworzymy dedykowane aplikacje WEB-GIS, które udostępniają dane przestrzenne w postaci interaktywnej mapy. W zależności do potrzeb portal taki może być wykonany i wdrożony u klienta albo hostowany przez firmę.
Szkolenia z obsługi i zarządzania systemów GIS
Prowadzimy szkolenia z zakresu obsługi programów GIS zarówno komercyjnych jak i OpenSource. Prowadzimy je w firmie jak i klienta. Program szkolenia dostosowujmy do branży w jakiej on działa i pokazujemy jak może wykorzystać GIS w swojej pracy. Wsparcie merytoryczne przy wdrażaniu systemów GIS w badaniach i praktyce. Opiniowanie projektów dotyczących zastosowań GIS.