Tło
 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
8. oś priorytetowa społeczeństwo informacyjne-zwiększanie innowacyjności gospodarki działanie 8.2 wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Tytuł projektu: wdrożenie systemu b2b do automatyzacji procesów pomiędzy
partnerami.

umowa o dofinansowanie nr wnd-poig.08.02.00-06-020/14
kwota dofinansowania unii europejskiej: 695 260,00 pln